Vedtekter

Vedtekter for koret benedictinerne 

§ 1 Formål 

Benedictinerne er et blandet kor som skal skape interesse og glede for korsang gjennom utvikling i et godt felles miljø. Koret er tilsluttet Norsk Sangerforum.

 

§ 2 Medlemskap 

a)  Som medlem kan opptas alle med lyst og interesse for sang. 

b)  Minstealder for opptak er 18 år. 

c)  Søknad om medlemskap avgjøres av styret i samråd med dirigent. 

d)  Medlemmene skal betale kontingent til fastsatt tid, 2 ganger årlig. 

e)  Fravær meldes til den/dem styret har oppnevnt til dette. 

f)  Utmelding og søknad om permisjon meldes skriftlig til styret innen et semester starter. 

 

§ 3 Årsmøte 

a)  Årsmøtet trer sammen i februar etter innkalling og saksliste med minst 2 ukers varsel. 

b)  Senest 1 uke før årsmøtet skal styret sende ut årsmelding, regnskap og budsjettforslag. 

c)  Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal skriftlig og begrunnet være styret i hende 1 måned før årsmøtet. 

d)  På årsmøtet har alle medlemmer som ikke er skyldig kontingent stemmerett. 

e)  Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. 

f)  Saker som behandles av årsmøtet 

1) årsmelding
2) regnskap
3) fastsetting kontingent 

4) budsjett
5) vedtektsendringer
6) øvrige innmeldte saker 

7) valg 

 

§ 4 Valg 

a)  Styrets medlemmer velges for 2 år ad gangen. Halvparten hvert år. Det ordinære årsmøtet skal velge leder og nestleder (1 år ad gangen). 

b)  I tillegg velges hvert år 2 av styrets 4 medlemmer (2 år ad gangen). 

c)  Revisor: to medlemmer – 2 år om gangen. 

d)  Valg komité: 3 medlemmer – 1 år om gangen. Medlemmer som går ut av styret blir automatisk medlem av valg komite. 

 

§ 5 Styret 

a)  Styret består av 6 medlemmer + 1 varamedlem. Årsmøtet velger leder og nestleder, mens styret velger sekretær, økonomiforvalter, noteforvalter, arrangementsforvalter og varamedlem. 

b)  Styret skal sørge for god forvaltning og regnskapsføring av korets midler.

 

§ 6 Oppløsing. 

Dersom koret blir oppløst, skal korets eiendeler/midler tilfalle ungdomsarbeidet i Eidsvåg Kirke.